You are here: Home >Archive for Październik, 2016

Status wykonawcy

Każda osoba fizyczna, prawna, lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, jak na przykład spółka z ograniczona odpowiedzialnością biorąca udział w przetargu, powinna posiadać status wykonawcy, aby móc wykonywać usługi, roboty budowlane, lub dostawy w ramach zamówienia publicznego. Status wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, może uzyskać osoba pełnoletnia, nieubezwłasnowolniona, posiadająca pełną zdolność do […]

Negocjacja z ogłoszeniem

Jest wiele trybów udzielenia zamówienia publicznego. Podstawowym trybem jest roztrzygnięcie za pomocą przetargu ograniczonego, bądź też przetargu nieograniczonego. Aby skorzystać z innego trybu udzielenia zamówienia publicznego, należy posiadać ku temu specjalne przesłanki. W przypadku chęci udzielenia zamówienia za pomocą trybu negocjacji z ogłoszeniem, należy spełniać jeden z poniższych warunków. Jeżeli charaktet dostaw, usług, lub robót […]

Kto bierze udział w zamówieniach publicznych

Codziennie wielu ludzi uczestniczy w rynku zamówień publicznych, ale kim są Ci ludzie? Z jednej strony są to zamawiający, którzy szukają wykonawców usług, dostaw, bądź robót budowlanych. Zamawiający to osoba fizyczna, prawna, bądź jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. Pierwsza strona składa zamówienie publiczne na wykonanie usługi, dostawy, lub robót budowlanych w Urzędzie Zamówień Publicznych. […]

Ogólne zasady przetargów

Przetargi są ściśle kontrolowane od dnia 10. 06. 1994 r. Wtedy to właśnie do życia został powołany Urząd Zamówień Publicznych, jednak od 2004 r. zamówienia są uregulowane przez specjalną ustawę. Wprowadzona 29. 01. 2004 r. Ustawa Prawo Zamówień Publicznych reguluje między innymi zasady i tryb udzielania zamówień publicznych. Przez zamówienia publiczne – należy rozumieć umowy […]

Wysyp przetargów

Zamówienia Publiczne to dla wielu firm sposób na zarobek. Firmy budowlane czekają tygodniami na kolejne przetargi w których uda im się wziąć udział. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, zapowiedział wysyp ogłoszeń przetargów na budowe i remont dróg. Ogłaszane mają być trzy przetargi tygodniowo. Kosztorys programu budowy dróg, straszy, bądź też przyciąga bardzo wysoką sumą stu siedmiu […]

Krajowa Izba Odwoławcza

Krajowa Izba Odwoławcza jest instytucją, powołaną do życia na podstawie ustawy nowelizującej Prawo Zamówień Publicznych w dniu trzynastym kwietnia, dwatysiące siódmego roku. Instytucja została stworzona w celu rozpoznawania odwołań wnoszonych w toku postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Przed powołaniem Izby Odwoławczej (tj. przed 2007 r.) odwołania zostawały rozpatrywane przez zespół arbitrów. Krajowa Izba Odwoławcza składa […]

Prawo Zamówień Publicznych

Zamówienia publiczne, obejmują część finansów publicznych. Zajmują się przetargami – na przykład na wybudowanie nowych dróg, remont starych dróg, remont obiektów użytku publicznego, czy odrestaurowanie zabytków. Zamówienia publiczne przechodzą przez warszawski Urząd Zamówień Publicznych, a ich wszelkie kwestie prawne, reguluje Ustawa z dnia 24 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych. Prawo Zamówień Publicznych, określa […]

Rada Zamówień Publicznych

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych jest centralnym organem administracji rządowej. Jego zadania są związane z Zamówieniami Publicznymi. Pod nadzorem Prezesa Rady Ministrów – kieruje on całym Urzędem Zamówień Publicznych, jednak w istotnych sprawach systemu zamówień musi skierować się po opinie do swojego organu doradczego jakim jest Rada Zamówień Publicznych. Rada Zamówień Publicznych została powołana do życia […]

Urząd Zamówień Publicznych

Urząd Zamówień Publicznych to Urząd powołany do życia w dniu dziesiątym czerwca tysiąc dziewięćset dziewiędziesiątego czwartego roku. Budżet tegoż Urzędu wynosi ponad dwadzieścia osiem milionów złotych, a sam Urząd zatrudnia obecnie około sto siedemdziesiąt osób. Przeciętne wynagrodzenie w placówce wynosiło w dwatysiące piętnastym roku – brutto 6967 złotych. Wydatki i dochody Urzędu Zamówień Publicznych są […]

Czym są Zamówienia Publiczne

Zamówienia publiczne, obejmują szczególną część finansów publicznych. Zajmują się między innymi przetargami i konkursami – na przykład na wybudowanie nowych dróg, remont i odbudowa starych dróg, remont obiektów użytku publicznego, czy też odrestaurowanie zabytków. Wszystkimi zamówieniami publicznymymi zajmuje się Urząd Zamówień Publicznych, który jest pośrednikiem pomiędzy zamawiającym i przyjmującym zamówienie. Do zadań Urzędu Zamówień Publicznych, […]