You are here: Home > Bez kategorii > Czym są Zamówienia Publiczne

Czym są Zamówienia Publiczne

Zamówienia publiczne, obejmują szczególną część finansów publicznych. Zajmują się między innymi przetargami i konkursami – na przykład na wybudowanie nowych dróg, remont i odbudowa starych dróg, remont obiektów użytku publicznego, czy też odrestaurowanie zabytków.
Wszystkimi zamówieniami publicznymymi zajmuje się Urząd Zamówień Publicznych, który jest pośrednikiem pomiędzy zamawiającym i przyjmującym zamówienie. Do zadań Urzędu Zamówień Publicznych, należy między innymi – opracowywanie projektów aktów normatywnych, czyli tekstów sformułowanych w języku prawnym, zawierających wszystkie normy prawne, dotyczące dotyczące danego zamówienia, do jego zadań należy także wydawanie Biuletynu Zamówień Publicznych. Urząd Zamówień Publicznych znajduje się w Warszawie, przy ulicy Postępu 17a. Na czele tegoż Urzędu stoi prezes, który jest centralnym organem administracji rządowej.  Prezes Urzędu podlega pod bezpośredni nadzór Prezesa Rady Ministrów. Przy Urzędzie działa Krajowa Izba Odwoławcza orzekająca w sprawach odwołań wnoszonych w toku postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
Zamówienia publiczne to dość skomplikowany proces prawny. Wszystkie zamówienia przechodzą przez Urząd Zamówień Publicznych.

Comments are closed.