You are here: Home > Bez kategorii > Krajowa Izba Odwoławcza

Krajowa Izba Odwoławcza

Krajowa Izba Odwoławcza jest instytucją, powołaną do życia na podstawie ustawy nowelizującej Prawo Zamówień Publicznych w dniu trzynastym kwietnia, dwatysiące siódmego roku. Instytucja została stworzona w celu rozpoznawania odwołań wnoszonych w toku postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
Przed powołaniem Izby Odwoławczej (tj. przed 2007 r.) odwołania zostawały rozpatrywane przez zespół arbitrów. Krajowa Izba Odwoławcza składa się z maksymalnie stu członków powołowynych i odwołowynych przez Prezesa Rady Ministrów, podobnie jak to ma przypadek w powoływaniu członków Rady Zamówień Publicznych, jednak w Izbie Odwoławczej powoływanie nowych członków odbywa się nie na wniosek ogólnokrajowych organizacji przedsiębiorców, czy klubów parlamentarnych. Prezes Rady Ministrów wyłania przyszłych członków Izby Odwoławczej spośród osób spełniających wymagania, które uzyskały najlepsze wyniki w postępowaniu kwalifikacyjnym. Na wniosek prezesa Urzędu Zamówień Publicznych – Prezes Rady Ministrów, powołuje na trzyletnią kadencje prezesa i wiceprezesa, którzy stoją na czele Krajowej Izby Odwoławczej. Postępowanie przed Izbą ma charakter postępowania przed sądem polubownym, a od orzeczenia Izby przysługuje skarga do sądu okręgowego.
Krajowa Izba Odwoławcza to instytucja mająca na celu rozpatrywanie odwoływań związanych z Zamówieniami Publicznymi, siedziba Izby Odwoławczej w Warszawie, znajduje się przy Urzędzie Zamówień Publicznych, przy ulicy Postępu 17.

Comments are closed.