You are here: Home > Bez kategorii > Kto bierze udział w zamówieniach publicznych

Kto bierze udział w zamówieniach publicznych

Codziennie wielu ludzi uczestniczy w rynku zamówień publicznych, ale kim są Ci ludzie?
Z jednej strony są to zamawiający, którzy szukają wykonawców usług, dostaw, bądź robót budowlanych. Zamawiający to osoba fizyczna, prawna, bądź jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. Pierwsza strona składa zamówienie publiczne na wykonanie usługi, dostawy, lub robót budowlanych w Urzędzie Zamówień Publicznych. Zamówienie następnie jest rozstrzygane zazwyczaj przetargiem ograniczonym, bądź nieograniczonym. Sporadycznie zdarzają się przypadki rozstrzygnięć na przykład w trybie licytacji elektronicznej, czy zapytania o cenę. Drugą stroną rynku zamówień publicznych są wykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług. Zazwyczaj są to firmy zajmujące się usługami, których wykonania wymaga zamówienie. Wykonawcy uczestniczą, uczciwie konkurując między sobą w przetargach i licytacjach.
Obie strony są zobowiązane do przestrzegania zasad i praw określonych w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych z 29. 01. 2004 r. Z nowelizacją wprowadzoną 13. 04. 2007 r. Nowelizacja ta wprowadza między innymi Krajową Izbe Odwoławczą – rozpatrującą odwołania od zamówień publicznych. Zamówienia publiczne są jawne poza przypadkami określonymi w ustawie PZP.

Comments are closed.