You are here: Home > Bez kategorii > Negocjacja z ogłoszeniem

Negocjacja z ogłoszeniem

Jest wiele trybów udzielenia zamówienia publicznego. Podstawowym trybem jest roztrzygnięcie za pomocą przetargu ograniczonego, bądź też przetargu nieograniczonego. Aby skorzystać z innego trybu udzielenia zamówienia publicznego, należy posiadać ku temu specjalne przesłanki. W przypadku chęci udzielenia zamówienia za pomocą trybu negocjacji z ogłoszeniem, należy spełniać jeden z poniższych warunków.
Jeżeli charaktet dostaw, usług, lub robót budowlanych powoduje niemożność wyceny wartości zamówienia publicznego, wówczas można skorzystać z rozstrzygnięcia za pomocą negocjacji z ogłoszeniem. Podobnie jest jeżeli przez charakter oferty nie można określić w odpowiedni sposób cech zamówienia co umiemożliwia wybór w trybie przetargu najlepszej oferty, lub jeżeli w danym przypadku, bezskutecznie, używano już innych trybów udzielenia zamówienia i wszystkie warunki zostały odrzucone. Bez znaczenia jest tutaj fakt, czy została złożona jakakolwiek oferta, czy też nie została złożona żadna.
Należy pamiętać, iż przepisy te nie mają zastosowania, gdy zamawiający ogłosił przetarg ograniczony albo dialog konkurencyjny, a żaden wykonawca nie złożył prawidłowego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Comments are closed.