You are here: Home > Bez kategorii > Ogólne zasady przetargów

Ogólne zasady przetargów

Przetargi są ściśle kontrolowane od dnia 10. 06. 1994 r. Wtedy to właśnie do życia został powołany Urząd Zamówień Publicznych, jednak od 2004 r. zamówienia są uregulowane przez specjalną ustawę.
Wprowadzona 29. 01. 2004 r. Ustawa Prawo Zamówień Publicznych reguluje między innymi zasady i tryb udzielania zamówień publicznych. Przez zamówienia publiczne – należy rozumieć umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. Zamawiającym natomiast jest osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, identycznie jest w przypadku wykonawcy. Zamówienia Narodowego Banku Polskiego związane na przykład z realizacją zadań polityki pieniężnej, nie podlegają ustawie Prawo Zamówień Publicznych, podobnie jak umowy z zakresu prawa pracy. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest (z pewnymi wyjątkami określonymi w ustawie Prawa Zamówień Publicznych) w całości jawne i przeprowadzone w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej. Formą udzielenia zamówienia publicznego niemal zawsze jest przetarg ograniczony, lub przetarg nieograniczony. O wiele rzadziej zdarzają się takie formy udzielenia jak – negocjacje bez ogłoszenia, czy licytacje elektroniczne.
Zamówienie publiczne to bardzo złożony proces z śliśle określonymi przez PZP zasadami, których muszą przestrzegać zamawiający, jak i wszyscy biorący udział w przetargach.

Comments are closed.