Przetargi

Jeśli mówimy o zamówieniach publicznych to pierwsze co nam się rzuca na oczy to przetargi. Dzisaij praktycznie na każdą nawet małą naprawdę trzeba ogłosić przetarg. Wszystko wymaga odpowiednich procedur i niestety czasu. Jeśli trzeba będzie pomalować bramę przed urzędem to będzie potrzebny na to przetarg. Stanie do przetargu kilka firm i tak, która wygra będzie mogła pomalować bramę. Nieważne, że osoba, która zajmuje się kotłownią czy całym budynkiem mogłaby to zrobić od ręki i w godzinach pracy. Wszystko musi być wyliczone i obliczone. Ogólnie przetargi nam się za dobrze nie kojarzą. Niestety większość z nich jest już wygrana przed ustalone firmy zanim w ogóle dojdzie do ogłoszenia przetargu. Szkoda tylko, że firmy, które w nim uczestniczą starają się za wszelką ceną wygrać coś co nie jest do wygrania. W naszym kraju nie dość, że szerzy się biurokracja to jeszcze korupcja. Nie ma się co dziwić, że firmy zachodnie bezradnie rozkładają ręce. Po prostu niektóre zagrania nie mieszą im się w głowie.

Status wykonawcy

Każda osoba fizyczna, prawna, lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, jak na przykład spółka z ograniczona odpowiedzialnością biorąca udział w przetargu, powinna posiadać status wykonawcy, aby móc wykonywać usługi, roboty budowlane, lub dostawy w ramach zamówienia publicznego.
Status wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, może uzyskać osoba pełnoletnia, nieubezwłasnowolniona, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która złoży odpowiednią ofertę, lub zawże już umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. Osoba taka musi mieć pełną zdolność do zaciągania zobowiązań i składania oświadczeń woli. Tylko takie osoby mogą brać udział w obrocie prawnym tak więc też w postępowaniu o udzielenie zamów ienia publicznego. Status wykonawcy daje prawo do wykonywania usług, dostaw, lub robót budowlanych w ramach wykonania zamówienia publicznego w przypadku wygrania przez podmiot przetargu.
Jak wynika z powyższych informacji, możność uzyskania statusu wykonawcy, przysługuje bardzo dużej grupie osób i podmiotów nie posiadających osobowości prawnej. Uzyskanie statusu Wykonawcy umożliwia podmiotowi ubiegającemu się o udzielenie zamówienia publicznego nabycie i skuteczne egzekwowanie uprawnień przewidzianych przez przepisy Prawa zamówień publicznych.

Negocjacja z ogłoszeniem

Jest wiele trybów udzielenia zamówienia publicznego. Podstawowym trybem jest roztrzygnięcie za pomocą przetargu ograniczonego, bądź też przetargu nieograniczonego. Aby skorzystać z innego trybu udzielenia zamówienia publicznego, należy posiadać ku temu specjalne przesłanki. W przypadku chęci udzielenia zamówienia za pomocą trybu negocjacji z ogłoszeniem, należy spełniać jeden z poniższych warunków.
Jeżeli charaktet dostaw, usług, lub robót budowlanych powoduje niemożność wyceny wartości zamówienia publicznego, wówczas można skorzystać z rozstrzygnięcia za pomocą negocjacji z ogłoszeniem. Podobnie jest jeżeli przez charakter oferty nie można określić w odpowiedni sposób cech zamówienia co umiemożliwia wybór w trybie przetargu najlepszej oferty, lub jeżeli w danym przypadku, bezskutecznie, używano już innych trybów udzielenia zamówienia i wszystkie warunki zostały odrzucone. Bez znaczenia jest tutaj fakt, czy została złożona jakakolwiek oferta, czy też nie została złożona żadna.
Należy pamiętać, iż przepisy te nie mają zastosowania, gdy zamawiający ogłosił przetarg ograniczony albo dialog konkurencyjny, a żaden wykonawca nie złożył prawidłowego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Kto bierze udział w zamówieniach publicznych

Codziennie wielu ludzi uczestniczy w rynku zamówień publicznych, ale kim są Ci ludzie?
Z jednej strony są to zamawiający, którzy szukają wykonawców usług, dostaw, bądź robót budowlanych. Zamawiający to osoba fizyczna, prawna, bądź jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. Pierwsza strona składa zamówienie publiczne na wykonanie usługi, dostawy, lub robót budowlanych w Urzędzie Zamówień Publicznych. Zamówienie następnie jest rozstrzygane zazwyczaj przetargiem ograniczonym, bądź nieograniczonym. Sporadycznie zdarzają się przypadki rozstrzygnięć na przykład w trybie licytacji elektronicznej, czy zapytania o cenę. Drugą stroną rynku zamówień publicznych są wykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług. Zazwyczaj są to firmy zajmujące się usługami, których wykonania wymaga zamówienie. Wykonawcy uczestniczą, uczciwie konkurując między sobą w przetargach i licytacjach.
Obie strony są zobowiązane do przestrzegania zasad i praw określonych w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych z 29. 01. 2004 r. Z nowelizacją wprowadzoną 13. 04. 2007 r. Nowelizacja ta wprowadza między innymi Krajową Izbe Odwoławczą – rozpatrującą odwołania od zamówień publicznych. Zamówienia publiczne są jawne poza przypadkami określonymi w ustawie PZP.

Ogólne zasady przetargów

Przetargi są ściśle kontrolowane od dnia 10. 06. 1994 r. Wtedy to właśnie do życia został powołany Urząd Zamówień Publicznych, jednak od 2004 r. zamówienia są uregulowane przez specjalną ustawę.
Wprowadzona 29. 01. 2004 r. Ustawa Prawo Zamówień Publicznych reguluje między innymi zasady i tryb udzielania zamówień publicznych. Przez zamówienia publiczne – należy rozumieć umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. Zamawiającym natomiast jest osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, identycznie jest w przypadku wykonawcy. Zamówienia Narodowego Banku Polskiego związane na przykład z realizacją zadań polityki pieniężnej, nie podlegają ustawie Prawo Zamówień Publicznych, podobnie jak umowy z zakresu prawa pracy. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest (z pewnymi wyjątkami określonymi w ustawie Prawa Zamówień Publicznych) w całości jawne i przeprowadzone w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej. Formą udzielenia zamówienia publicznego niemal zawsze jest przetarg ograniczony, lub przetarg nieograniczony. O wiele rzadziej zdarzają się takie formy udzielenia jak – negocjacje bez ogłoszenia, czy licytacje elektroniczne.
Zamówienie publiczne to bardzo złożony proces z śliśle określonymi przez PZP zasadami, których muszą przestrzegać zamawiający, jak i wszyscy biorący udział w przetargach.

Wysyp przetargów

Zamówienia Publiczne to dla wielu firm sposób na zarobek. Firmy budowlane czekają tygodniami na kolejne przetargi w których uda im się wziąć udział.
Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, zapowiedział wysyp ogłoszeń przetargów na budowe i remont dróg. Ogłaszane mają być trzy przetargi tygodniowo. Kosztorys programu budowy dróg, straszy, bądź też przyciąga bardzo wysoką sumą stu siedmiu miliardów złotych, jednak łączna wartość inwestycji wynosi zaledwie, niewiele ponad cztery miliardy złotych. Przetargi ogłaszane od września to bardzo dobra wiadomość dla wszystkich firm budowlanych biorących udział w podobnych przetargach. Obecnie trwa ofensywa w realizacji drogowych i kolejowych inwestycji infrastrukturalnych. Na tym etapie jest ona nie zawsze widoczna w przestrzeni – jak powiedział Minister Andrzej Adamczyk. Wśród odcinków dróg na które zostały, bądź też mają zostać ogłoszone przetargi znajduje się między innymi autostrada A2 między Warszawą a Mińskiem Mazowieckim.
Taki "wysyp" zamówień publicznych to dla wielu firm budowlanych nielada okazja na zarobek, jak i też zaistnienie na rynku przetargów. Firmy czekają tygodniami, a nawet miesiącami na kolejne przetargi, które uda im się wygrać i zdobyć zlecenie na budowe, czy remont użytku publicznego.

Krajowa Izba Odwoławcza

Krajowa Izba Odwoławcza jest instytucją, powołaną do życia na podstawie ustawy nowelizującej Prawo Zamówień Publicznych w dniu trzynastym kwietnia, dwatysiące siódmego roku. Instytucja została stworzona w celu rozpoznawania odwołań wnoszonych w toku postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
Przed powołaniem Izby Odwoławczej (tj. przed 2007 r.) odwołania zostawały rozpatrywane przez zespół arbitrów. Krajowa Izba Odwoławcza składa się z maksymalnie stu członków powołowynych i odwołowynych przez Prezesa Rady Ministrów, podobnie jak to ma przypadek w powoływaniu członków Rady Zamówień Publicznych, jednak w Izbie Odwoławczej powoływanie nowych członków odbywa się nie na wniosek ogólnokrajowych organizacji przedsiębiorców, czy klubów parlamentarnych. Prezes Rady Ministrów wyłania przyszłych członków Izby Odwoławczej spośród osób spełniających wymagania, które uzyskały najlepsze wyniki w postępowaniu kwalifikacyjnym. Na wniosek prezesa Urzędu Zamówień Publicznych – Prezes Rady Ministrów, powołuje na trzyletnią kadencje prezesa i wiceprezesa, którzy stoją na czele Krajowej Izby Odwoławczej. Postępowanie przed Izbą ma charakter postępowania przed sądem polubownym, a od orzeczenia Izby przysługuje skarga do sądu okręgowego.
Krajowa Izba Odwoławcza to instytucja mająca na celu rozpatrywanie odwoływań związanych z Zamówieniami Publicznymi, siedziba Izby Odwoławczej w Warszawie, znajduje się przy Urzędzie Zamówień Publicznych, przy ulicy Postępu 17.

Prawo Zamówień Publicznych

Zamówienia publiczne, obejmują część finansów publicznych. Zajmują się przetargami – na przykład na wybudowanie nowych dróg, remont starych dróg, remont obiektów użytku publicznego, czy odrestaurowanie zabytków. Zamówienia publiczne przechodzą przez warszawski Urząd Zamówień Publicznych, a ich wszelkie kwestie prawne, reguluje Ustawa z dnia 24 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych.
Prawo Zamówień Publicznych, określa między innymi – wszelkie zasady udzielania zamówień publicznych, czy też zasady działania Krajowej Izby Odwoławczej – czyli instytucji powołanej w 2007 roku, w celu rozpoznawania odwołań wnoszonych w toku postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Prawo Zamówień Publicznych, ściśle określa zasady przeprowadzania wszystkich konkursów i przetargów, a jego bezpośrednim przedmiotem regulacji jest prawo cywilne. Prawo Zamówień Publicznych jest najważniejszą ustawą, dotyczącą zasad, praw i obowiązków Urzędu Zamówień Publicznych i Krajowej Izby Odwoławczej. Ustawa ta, jasno określa zasady przeprowadania przetargów i udzielania zamówień publicznych. Ostatnia zmiana w Prawie Zamówień Publicznych wprowadzająca, między innymi nowe rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane, została wprowadzona 28. 07. 2016 r.
Ustawa wprowadzona 24. 01. 2014 r. Jest obecnie najważniejszym dokumentem dotyczącym zamówień publicznych.

Rada Zamówień Publicznych

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych jest centralnym organem administracji rządowej. Jego zadania są związane z Zamówieniami Publicznymi. Pod nadzorem Prezesa Rady Ministrów – kieruje on całym Urzędem Zamówień Publicznych, jednak w istotnych sprawach systemu zamówień musi skierować się po opinie do swojego organu doradczego jakim jest Rada Zamówień Publicznych.
Rada Zamówień Publicznych została powołana do życia na podstawie ustawy z dnia dwudziestego dziewiątego stycznia, dwatysiące czwartego roku o Prawie Zamówień Publicznych. Rada w zakresie swoich działań, między innymi – opiniuje roczne sprawozdania Prezesa Urzędu o funkcjonowaniu systemu zamówień, ustala zasady etyki zawodowej osób wykonujących określone w ustawie Prawo zamówień publicznych zadania w systemie zamówień. Rada składa się z minimalnie dziesięciu, a maksymalnie piętnastu członków, powoływanych i odwoływanych przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek, na przykład – klubów parlamentarnych (frakcja parlamentarzystów polskiego parlamentu), czy ogólnokrajowych organizacji przedsiębiorców. Obecnie w skład rady, wchodzi piętnastu członków, a jej przewodniczącym jest Andrzej Bratkowski.
Rada Zamówień Publicznych to organ doradczy i opiniodawczy dla Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Urząd Zamówień Publicznych

Urząd Zamówień Publicznych to Urząd powołany do życia w dniu dziesiątym czerwca tysiąc dziewięćset dziewiędziesiątego czwartego roku. Budżet tegoż Urzędu wynosi ponad dwadzieścia osiem milionów złotych, a sam Urząd zatrudnia obecnie około sto siedemdziesiąt osób.
Przeciętne wynagrodzenie w placówce wynosiło w dwatysiące piętnastym roku – brutto 6967 złotych. Wydatki i dochody Urzędu Zamówień Publicznych są realizowane w części z budżetu państwa, jednak głównym źródłem dochodów UZP są środki uzyskane z wpisów wnoszonych w postępowaniu o udzielenie Zamówienia Publicznego. Jedyna w naszym kraju siedziba Urzędu Zamówień Publicznych, znajduje się w Warszawie, przy ulicy Postępu 17a. Na czele Urzędu stoi nadzorowany przez Prezesa Rady Ministrów – prezes, który jest centralnym organem administracji rządowej, a doradcą i opiniodawcą Prezesa Urzędu, jest Rada Zamówień Publicznych. Do zadań Urzędu Zamówień Publicznych, należą między innymi – szkolenia, tworzenie projektów przepisów, rozstrzyganie sporów, kontrole, wydawanie Biuletynu Zamówień Publicznych, opracowywanie projektów aktów normatywnych i wiele innych.
Urząd Zamówień Publicznych to bardzo odpowiedzialna placówka posiadająca wiele zadań i obowiązków, związanych z samymi Zamówieniami Publicznymi

Czym są Zamówienia Publiczne

Zamówienia publiczne, obejmują szczególną część finansów publicznych. Zajmują się między innymi przetargami i konkursami – na przykład na wybudowanie nowych dróg, remont i odbudowa starych dróg, remont obiektów użytku publicznego, czy też odrestaurowanie zabytków.
Wszystkimi zamówieniami publicznymymi zajmuje się Urząd Zamówień Publicznych, który jest pośrednikiem pomiędzy zamawiającym i przyjmującym zamówienie. Do zadań Urzędu Zamówień Publicznych, należy między innymi – opracowywanie projektów aktów normatywnych, czyli tekstów sformułowanych w języku prawnym, zawierających wszystkie normy prawne, dotyczące dotyczące danego zamówienia, do jego zadań należy także wydawanie Biuletynu Zamówień Publicznych. Urząd Zamówień Publicznych znajduje się w Warszawie, przy ulicy Postępu 17a. Na czele tegoż Urzędu stoi prezes, który jest centralnym organem administracji rządowej.  Prezes Urzędu podlega pod bezpośredni nadzór Prezesa Rady Ministrów. Przy Urzędzie działa Krajowa Izba Odwoławcza orzekająca w sprawach odwołań wnoszonych w toku postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
Zamówienia publiczne to dość skomplikowany proces prawny. Wszystkie zamówienia przechodzą przez Urząd Zamówień Publicznych.

Zamówienia publiczne, a licytacja elektroniczna

Współcześnie zmierza się w kierunku uproszczenia procedur, jeśli chodzi o finansowanie ze środków publicznych. Idąc z duchem czasu, wymyślono łatwiejsze i oszczędzające czas formy, dzięki którym mogą być udzielane zamówienia publiczne. Już na samym początku, łatwo określić, czy przedsiębiorca spełnia wymagania zawarte w ogłoszeniu. Ogłoszenia na zamówienia publiczne także są udostępniane w sieci. Licytacja elektroniczna wymaga wypełnienia odpowiedniego formularza. Wykonawcy wpisują niezbędne dane oraz swoje oferty. Procedura może składać się z jednego lub kilku etapów. Wykonawcy starający się o zamówienia publiczne mogą składać nieograniczoną liczbę ofert. Zamawiający decyduje, kiedy licytacja dobiegnie końca. Zamówienia publiczne to łakomy kąsek dla wielu przedsiębiorców. Wiele firm stara się uzyskać zlecenia ogłaszane przez organy administracji samorządowej. Licytacja elektroniczna to jeden z trybów, w którym udzielane są zamówienia publiczne. Nie może być stosowany w każdym przypadku. Z pewnością oszczędza czas zarówno wykonawców, jak i zamawiających. Niewątpliwie ułatwia wyłonienie najniższej oferty, która jest jednocześnie najatrakcyjniejsza w danym przypadku dla zleceniodawcy.

Jak wygrać przetarg?

Wielu przedsiębiorców zastanawia się, czy warto brać udział w przetargach ogłaszanych na przykład przez organy administracji samorządowej. Niemniej jednak, zamówienia publiczne mogą być dużą szansą na wybicie się i pokazanie swoich możliwości. Z pewnością trudnym zagadnieniem jest określenie ceny za wykonanie usługi. Konkurencyjna oferta z jednej strony może być kluczem do sukcesu, a z drugiej oznacza mniejsze zyski dla firmy. Jednak warto myśleć przyszłościowo, gdyż zamówienia publiczne mogą nam otworzyć drzwi do nowych zleceń oraz klientów. Przygotowanie oferty na zamówienia publiczne jest kluczowym momentem. Pamiętajmy, że musi być ona zgodna ze szczegółowymi danymi przetargu. Przede wszystkim warto próbować, jeśli dane zamówienia publiczne są w zakresie naszej działalności. Współcześnie coraz więcej ofert jest udostępnianych przez różne instytucje. Wymagania, jakie musi spełniać wykonawca nie są zbyt wygórowane. Zamówienia publiczne mogą okazać się przepustką do kolejnych zleceń. Są także bezpieczną i dość pewną inwestycją. Organ, który ogłasza przetarg musi mieć odpowiednie środki na ten cel. Zaniechanie lub opóźnianie się płatności jest niezgodne z przepisami i z pewnością jest rzadkością, jeśli chodzi o zamówienia publiczne.

Zamówienia publiczne z wolnej ręki

Przetargi ogłaszane najczęściej przez organy administracji samorządowej to duża szansa na rozwój dla wielu firm, zwłaszcza tych mniejszych i średnich. Zamówienia publiczne z pewnością mają wiele zalet, lecz znajdziemy również wady. Niemniej jednak, wiele firm startuje w przetargach. Zamówienia publiczne mogą być udzielane na różne sposoby. Często jest to po prostu przetarg nieograniczony. W tej formie każdy wykonawca, który spełnia minimalne wymagania, może złożyć swoją ofertę. Ogłaszane jest zlecenie na zamówienia publiczne i każdy przedsiębiorca może rozważyć udział w nim, o ile jest to zgodne z jego doświadczeniem oraz dziedziną. Wyjątkową formą są zamówienia publiczne z wolnej ręki. Zamawiający ma w tej sytuacji przydzielenie zlecenia tylko po negocjacjach z jednym wykonawcą. Wydaje się, że takie postępowanie ułatwiałoby całą procedurę, choć nie jest ono pozbawione wad. Jednak zamówienia publiczne z wolnej ręki są ograniczone do wyjątkowych sytuacji i nie mogą być tak powszechnie stosowane, jak na przykład przetargi. Tryb wolnej ręki jest stosowany tylko wtedy, gdy udział wielu konkurentów nie jest możliwy. Wynika to na przykład z względów technicznych. Z pewnością nie jest łatwo spełnić takie warunki, jednak jest to możliwe.

Zamówienia publiczne- główne zasady

Wydatkowanie finansów publicznych rządzi się ściśle określonymi prawami i zasadami. Zamówienia publiczne muszą być udzielane i przebiegać według określonych procedur, od ogłoszenia po przyznanie przetargu. Ich główną ideą jest zawarcie umowy płatnej pomiędzy podmiotem zamawiającym, a wykonawcą. Podmiot, który zaprasza do przetargu jest zwykle organem administracji samorządowej. Zamawiającym może być także jednostka administracyjna Policji, Straży Pożarne czy też Wojska oraz inne stowarzyszenia lub państwowe jednostki organizacyjne. Zamówienia publiczne wiążą się z nabywaniem dostawy, usługi lub robót budowlanych. Wykonawcy zgłaszają ofertę, a jej rozpatrywanie może przebiegać na różne sposoby. Zamówienia publiczne mogą być udzielane w różnych trybach. Najbardziej popularne są przetargi nieograniczone oraz ograniczone. Inne formy, jak licytacja elektroniczna czy dialog konkurencyjny przebiegają pod określonymi warunkami. Zastosowanie ich jest ograniczone tylko do niektórych przypadków. Zamówienia publiczne wymagają przestrzegania pewnych zasad, takich jak jawność, równe traktowanie wykonawców oraz bezstronność i obiektywizm. Zaniechanie lub niezgodność postępowania z przepisami skutkuje odwołaniem lub skargą do sądu okręgowego.

Co musi zawierać ogłoszenie o zamówieniu publicznym?

Coraz więcej przedsiębiorców podejmuje się wykonania zleceń, jakimi są zamówienia publiczne. Podjęcie takiego zobowiązania zwykle wymaga od firmy przedstawiania oferty z konkurencyjną ceną. Nie jest to jednak jedyna istotna kwestia, brana pod uwagę przez zamawiającego. Niemniej jednak, zamówienia publiczne mogą przynieść korzyści, zwłaszcza małym i średnim firmom, które próbują się wybić. Zamówienia publiczne są ogłaszane najczęściej przez jednostki administracji samorządowej. Co powinno zawierać zaproszenie do podjęcia się wykonania zlecenia? Z pewnością musi ono zawierać dane podmiotu zamawiającego. Przedsiębiorcę interesuje najbardziej określenie przedmiotu, wielkość i zakres zlecenia. Zamówienia publiczne przebiegają także w różnych trybach. Może to być przetarg ograniczony, nieograniczony, negocjacja z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny oraz kilka innych form. Informacja na ten temat także powinna zostać zawarta w ogłoszeniu. Ważną kwestią są niewątpliwie warunki udziału w postępowaniu, możliwość złożenia oferty wariantowej oraz wadium, czyli dodatkowe zastrzeżenie pieniężne składane jako zabezpieczenie dotrzymania warunków umowy. Zamówienia publiczne mogą jednak przebiegać bez konieczności wpłacenia wadium.

Dlaczego warto startować w przetargu na zamówienia publiczne?

Sektor finansów publicznych dla wielu osób to nieznane i tajemnicze wody. Jednak nie ma czego się bać i warto rozważyć zaproszenia do wykonania zleceń, ogłaszane najczęściej przez administrację samorządową. Zamówienia publiczne mogą okazać się dobrym kierunkiem, który przysporzy nam wiele korzyści. Wielu przedsiębiorców obawia się startowania w przetargach. Jednak zamówienia publiczne to szansa na rozwój firmy. Warto spróbować swoich sił, jeśli mamy doświadczenie w danej dziedzinie. Zamówienia publiczne w większości opierają się na zasadach przetargu nieograniczonego. Każdy wykonawca, który spełnia minimalne wymagania, może do nich przystąpić. Jeśli nasza oferta wyróżni się np. konkurencyjną ceną, zyskamy zlecenie, które pomoże nam zaistnieć na rynku oraz zyskać nowych kontrahentów. Uważa się, że zamówienia publiczne to dość bezpieczna forma umowy dla przedsiębiorców. Podmiot ogłaszający przetarg musi mieć odpowiednie środki na dany cel. Procedura zawierania umowy musi przebiegać zgodnie z prawem, dlatego zwłoka w zapłacie byłaby sporym naruszeniem. Niewątpliwie warto realizować zamówienia publiczne: pewny kontrahent, bezpieczne zyski, możliwość wykazania się oraz duże szanse na dalszy rozwój i kolejne zlecenia.

Przetarg nieograniczony- zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne najczęściej są ogłaszane przez administrację samorządową. Zaproszenia do wykonania zlecenia dotyczą różnych robót budowlanych, usług czy też nabywania dostawy. Liczba ogłaszanych przetargów zwiększa się z roku na rok. Stanowią one łakomy kąsek dla mniejszych i większych przedsiębiorców. Zamówienia publiczne to dość atrakcyjna i bezpieczna propozycja dla wielu firm. Jedną z form przeprowadzania procedury jest przetarg nieograniczony. Prawo ściśle określa zasady zawierania umów. Zamówienia publiczne mogą być udzielane w zasadzie na osiem sposobów. Wśród form znajdziemy między innymi przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, zamówienia z wolnej ręki, czy też negocjację z ogłoszeniem. Na czym polega przetarg nieograniczony? Tryb jest jednoetapowy. Podmiot zamawiający składa ogłoszenie. Ofertę na zamówienia publiczne w przetargu nieograniczony może złożyć każdy wykonawca spełniający minimalne wymagania. Spośród wszystkich ofert, wybierana jest jedna, najkorzystniejsza. Przetarg nieograniczony to bardzo popularna forma. Zamówienia publiczne zawsze mogą być przeprowadzane w tej formie. Inne tryby posiadają więcej warunków i mogą być stosowane tylko w niektórych przypadkach.

Kto musi stosować się do procedur zamówień publicznych?

Sektor finansów publicznych podlega szczegółowym prawom, które regulują procedury wydatkowania środków publicznych. Zamówienia publiczne wiążą się z koniecznością wyłonienia wykonawcy zlecenia. Niezwykle istotne są także zasady zawierania umów. Kto może być zamawiającym? Prawo określa, że obowiązek stosowania się do procedur mają między innymi organy państwowe oraz samorządowe. Zamówienia publiczne ogłaszają także pewne stowarzyszenia oraz podmioty prawa publicznego. Doskonałym przykładem są niewątpliwie gminy. Często ogłaszają one zamówienia publiczne na wykonanie robót budowlanych, na przykład utwardzenie nawierzchni czy też budowę szkoły lub obiektów rekreacyjno- sportowych. Zamówienia publiczne są udzielane także przez jednostki organizacyjne Wojska, Policji czy Straży Pożarnej. Zamawiający może być samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, PKP, Państwowe Gospodarstwo Leśne oraz państwowe szkoły wyższe. Niemniej jednak, uważa się, że zamówienia publiczne są składane głównie przez administrację samorządową. Przetargi niewątpliwie stanowią dużą szansę dla małych i średnich przedsiębiorstw. Współcześnie dąży się do upraszczania pewnych procedur oraz ułatwiania dostępu do zleceń.

Co może być przedmiotem zamówień publicznych?

Przepisy prawa polskiego i międzynarodowego określają co może być przedmiotem umowy, zawieranym pomiędzy fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, a wykonawcą. Zamówienia publiczne wiążą się z pewnymi procedurami, które dotyczą wydatkowania środków publicznych. Przetarg jest ogłaszany najczęściej na wykonanie prac budowlanych. Zamówienie publiczne obejmuje zarówno wykonanie, jaki i zaprojektowanie robót budowlanych. Przetarg to nie jedyna opcja udzielania takiego zlecenia. Szczególną formą jest tryb wolnej ręki. Umożliwia on bowiem negocjacje tylko z jednym wykonawcą. Ta forma jest zwykle bardziej złożona niż przetarg. Zamówienie publiczne, zwykle na roboty budowlane, wymaga w tej sytuacji spełnienia określonych warunków. Przedmiotami, na które ogłaszane są przetargi są także dostawy oraz usługi. Zamawiający określa potrzebę nabycia danego produktu lub usługi, która może być priorytetowa lub niepriorytetowa. Zamówienie publiczne na usługę priorytetową może dotyczyć np. finansów lub informatyki, z kolei niepriorytetowa to np. usługi hotelarskie. Pod pojęciem dostawa kryje się nie tylko kupno, ale na przykład leasing, czy wynajem lub kupno na raty.

Zamówienia publiczne w Polsce

Przetargi ogłaszane przez gminy, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, państwowe szkoły wyższe to spora szansa do wielu przedsiębiorców. Współcześnie coraz więcej mówi się o udziale małych i średnich firm w wykonywaniu tego typu zleceń. Zamówienia publiczne są udzielane przez różne podmioty. Oprócz wyżej wspomnianych, zamawiającym może być powiat, ZUS, KRUS, PKP. Zamówienia publiczne ogłaszają także państwowe jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej. Możemy tutaj zaliczyć między innymi jednostki organizacyjne Policji czy też Wojska. Ogłoszenie potrzeby wykonania zlecenia wcale nie musi polegać na przetargu. Ustawa pozwala na dokonanie tego w zasadzie na osiem różnych sposobów. Zamówienie publiczne może zostać udzielone między innymi na podstawie negocjacji z ogłoszeniem czy też licytacji elektronicznej. Zamówienia publiczne to istotny element gospodarki państwowej, kontrolowany przez polskie i międzynarodowe regulacje prawne. Umowa zawierana pomiędzy wykonawcą, a zamawiającym dotyczy najczęściej nabywania dostawy lub zlecenia wykonania robót budowlanych. Przedmiotem umowy mogą być również usługi, które dzieli się zwykle na priorytetowe, jak np. badawczo- rozwojowe oraz niepriorytetowe, np. hotelarskie.

Zamówienie publiczne

Przez małe niedopatrzenie ustawodawcy może pojawić się problem z najmniejszymi nawet korektami w zawartych już umowach dotyczących zamówień publicznych. Jedyne wyjściem jest prounijna wykładnia przepisów. 28 lipca w życie weszła nowelizacja przepisów o zamówieniach publicznych. Dla wszystkich umów zawartych przed tą datą, a także tych, które podpisane zostanę w terminie późniejszym, ale dzięki trwającym przetargom, stosuje się jeszcze stare przepisy. Z jednym jednak ważnym wyjątkiem. Jeśli chodzi o zmiany w tych kontraktach, to przewidziano dla nich osobny przejściowy przepis. Artykuł 19 ust. 3 nowelizacji ustawy – w zasadzie poszerza katalog sytuacji, w których można dokonać zmian. Przede wszystkim artykuł ten umożliwia dodanie aneksu np. przy robotach dodatkowych, które do tej pory wymagały zawarcia osobnej umowy z wolnej ręki. W pierwszej z części tego przepisu ustawodawca zapomniał o jednym małym wyrazie. Artykuł 144 ust. 1 poprzedniej ustawy zakazywał jak to ujęto „istotnych” zmian w umowie, chyba że zamawiający przewidział i zaznaczył możliwość dokonywania takiej zmiany w ogłoszeniu. Artykuł 19 ust. 3 ustawy nowelizującej jednak pozwala wyłącznie na zmiany, które przewidziano w ogłoszeniu czy też specyfikacji. Nie różnicuje już zmian na „istotne” bądź „nieistotne”.

Zamówienia publiczne

Poświadczenie przez notariusza realizacji dostawy czy też usługi byłoby zbyt dużym utrudnieniem przy procesie ubiegania się o zamówienie publiczne. Jak stwierdziła TSUE, instytucja która rozpisała przetarg nie ma prawa wymagać od przyszłych wykonawców, by musieli dowodzić, że są zdolni do sprostania wymogom zamówienia, przedstawiając zaświadczenie od byłych nabywców, którym realizowali dostawy lub świadczyli usługi w ciągu ostatnich trzech lat, dodatkowo poświadczone jeszcze przez notariusza, adwokata czy też inny z organów państwowych. Trybunał, zajmował się wnioskiem o wykładnię przepisów dyrektywy z 31 marca 2004 r. w sprawie organizacji procedur udzielania zamówień publicznych. Do trybunału trafił również spór między spółkami Ambisig a Stowarzyszeniem Przedsiębiorców Regionu Pombal w Portugalii. Chodziło im o to, że jedna ze spółek nie przedstawiła oświadczenia nabywcy usług potwierdzonego przez notariusza lub inny z organów, że będzie w stanie poradzić sobie z zamówieniem wdrożenia systemu zarządzania środowiskiem oraz jakością a także platformy technologicznej w więcej niż kilku spółkach. Tego oświadczenia wymagane było przez stowarzyszenie, które rozpisało przetarg. I jednocześnie wykluczyło spółkę z postępowania.

Zamówienia publiczne

Dyrektor policji granicznej z Bułgarii Antonio Angełow i jeden z jego zastępców Jotko Andreew podali się w poniedziałek do dymisji na skutek stanowczej interwencji premiera Bojko Borysowa. Przyczyną dymisji jest oburzający wynik przetargu zorganizowanego przez policję graniczną, w ramach zamówień publicznych, na przewóz nielegalnych uchodźców, zatrzymanych w regionie znanego portu Burgas, do ośrodków dla imigrantów. Przetarg wygrała firma której właścicielem jest człowiek, przeciw któremu toczy się postępowanie w sprawie nielegalnego przemytu migrantów. Według członków komisji, która zaakceptowała wynik przetargu, miał on zaproponować najkorzystniejszą cenę. Jednocześnie dodając, że: „W obliczu wspólnych, dużych wysiłków wojska, straży granicznej, marynarki wojennej (podczas walki z nielegalną migracją), za tak poważny błąd bezpośrednio odpowiedzialni są szef policji granicznej oraz jego zastępca, który sam organizował przetarg" . Według premiera zwolniony zostanie również drugi z zastępców- Stanisław Manołow, kierujący wydziałem do walki z przestępczością. Podsumowując przyczyną dymisji jest oburzający wynik przetargu zorganizowanego przez policję graniczną, w ramach zamówień publicznych, na przewóz nielegalnych uchodźców, zatrzymanych w regionie znanego portu Burgas, do ośrodków dla imigrantów.

Zamówienia publiczne

W 2015 r. rynek zamówień publicznych był o ponad 25 mld zł mniejszy w stosunku do roku 2014. Jak iw maju informował DGP, ogólna wartość wszystkich zamówień udzielonych zgodnie z przepisami przetargu spadła do 116, 4 mld zł w minionym roku. Jednak opublikowane w piątek sprawozdanie Urzędu Zamówień Publicznych daje dopiero nam pełen obraz sytuacji, gdyż uwzględnia także wartość zamówień udzielonych bez procedur ustawowych. Cały rynek był w 2015 r. wart 204, 7 mld zł, w porównaniu do 230, 2 mld zł w roku poprzednim. Czym należy tłumaczyć ten spadek? Najbardziej logicznym powodem to wydanie, a już co najmniej zakontraktowanie całości posiadanych środków europejskich z puli na lata 2007–2014. Z kolei fundusze na najbliższe 6 lat w ubiegłym na dobre jeszcze nie ruszyły. Zresztą ten rok też raczek nie przyniesie dużej poprawy. Jak poinformowało w ostatnim tygodniu Ministerstwo Rozwoju, jesteśmy dopiero na 20. miejscu w Unii Europejskiej, w tabeli procentowego wykorzystania nowych funduszy unijnych. Oczywistym jest, że wraz ze spadkiem wartości zmieniła się również i struktura rynku. Przez ostatnie lata najwięcej funduszy wydawaliśmy na roboty budowlane. Nic to jednak dziwnego, bo oczywiście budowa autostrad, bloków energetycznych czy na przykład oczyszczalni ścieków są przykładami najdroższych inwestycji.

Zamówienia publiczne

Całość dyskursu nad niedawno wprowadzoną dużą nowelizacją ustawy z 22 czerwca br. o zmianie prawa zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw zdominowała kwestia zamówień przez osoby publiczne, kontrolowanym przez samych siebie podmiotom. Dla dużej ilości samorządów wprowadzenie tej regulacji jest bardzo ważne. Pozwala ona bowiem na bezprzetargowe, ale jednak zgodne z przepisami o zamówieniach publicznych – zlecanie nie tylko odbierania śmieci komunalnych, lecz także dużo innych zadań. Jednak, jak w tekście przypomina wszystkim Wojciech Hartung, regulacje z ustawy z 29 stycznia 2004 r. dotyczą tylko wyboru wykonawcy usługi, nie tworzą zaś stałego, dobrego zestawu przepisów, które regulowały by kwestię przydzielania określonych zadań w formie in house. Osobiście się obawiam, że sama praktyka w tym zakresie może przynieść samorządom więcej problemów niż korzyści. Niezbędne więc może być okazanie nowelizacji innych ustaw czy też przepisów o zamówieniach, w ostateczności przynajmniej jednoznaczne wyjaśnienia. Aby się tylko nie okazało, że ci, który chcieli tylko skorzystać z udogodnień, będą za to surowo karani. Podsumowując dla dużej ilości samorządów wprowadzenie tej regulacji jest bardzo ważne. Pozwala ona bowiem na bezprzetargowe, ale jednak zgodne z przepisami o zamówieniach publicznych – zlecanie nie tylko odbierania śmieci komunalnych, lecz także dużo innych zadań.

Zamówienia publiczne

Nowelizacja przepisów o zamówieniach publicznych, która weszła dziś w życie wreszcie je odblokuje. W kilku miesiącach odnotowano ich wyraźny spadek l. W samym miesiącu maju zostało ogłoszone trzy razy mniej przetargów powyżej progu UE niż w kwietniu. Ich liczba spadała z miesiąca na miesiąc (od 2428 do 834). Chociaż czerwiec był już trochę lepszy pod tym względem (1106), to liczba ogłoszeń nie zbliżyła się nawet do połowy tego co pojawiło się w kwietniu. Jaki jest powód? Polska nie zdążyła na czas wprowadzić nowych dyrektyw zamówieniowych. Termin ich wprowadzenia minął 18 kwietnia 2016 r. Tymczasem nowelizacja ustawy o prawie zamówień publicznych, która wdraża wszystkie dyrektywy, wchodzi w życie dopiero dzisiaj. Trudno się więc dziwić zamawiającym, że boją się zarzutu niezgodności z prawem Unii Europejskiej. Dlatego też wszyscy, którzy mogli, starali się zrealizować jak najwięcej zamówień jeszcze w kwietniu, by zdążyć przed wprowadzeniem nowych dyrektyw, a ci, którzy nie zdążyli, wstrzymywali się z publikowaniem nowych ogłoszeń – tak tłumaczy Włodzimierz Dzierżanowski, prezes Grupy Doradczej Sienna. Wstrzymywane ostatnimi miesiącami przetargi mogą teraz wreszcie wystartować. Początki będą oczywiście trudne zarówno dla zamawiających tak jak i dla wykonawców.

Zamówienia publiczne

Jeżeli firmy potrafią samodzielnie spełniać warunki i potrafiły by złożyć osobne oferty, to nie powinny zawiązywać żadnego konsorcjum. Może ono zostać uznane za wcześniejszą zmowę. Niedawny wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie może dużo w sprawie podejścia do konsorcjów. Z wyroku wynika, że zawarcie konsorcjum przez firmy, które potrafią same złożyć ofertę w postępowaniach, stanowi pogwałcenie prawa konkurencji. To jest też potwierdzenie tezy, którą od kilku lat formułuje UOKiK. Pod koniec 2012 r. wydał decyzję, w której możliwość indywidualnego startu w przetargu była głównym argumentem świadczącym o zgodnym z prawem charakterze konsorcjum zawiązanego przez dwie firmy podczas przetargu na wywóz odpadów komunalnych w Białymstoku. Jak mówi UOKiK: dwie większe spółki, zamiast rywalizacji, specjalnie złożyły ofertę razem, by ostatecznie zostać monopolistami na Białostockim rynku. Niedawny wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie może dużo w sprawie podejścia do konsorcjów. Z wyroku wynika, że zawarcie konsorcjum przez firmy, które potrafią same złożyć ofertę w postępowaniach, stanowi pogwałcenie prawa konkurencji. Podsumowując może ono zostać uznane za wcześniejszą zmowę. Niedawny wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie może dużo w sprawie podejścia do konsorcjów. Z wyroku wynika, że zawarcie konsorcjum przez firmy, które potrafią same złożyć ofertę w postępowaniach, stanowi pogwałcenie prawa konkurencji.

Zamówienia publiczne

Firma, przygotowująca opracowanie które wykorzystane było przy zrealizowaniu zamówienia, ma przewagę nad innymi startującymi w przetargu. Dlatego często jest wykluczana. Wykonawca, opracowujący dokumenty wykorzystane następnie przez zlecającego, dysponuje różnymi informacjami, które pozwalają mu na oszacowanie kosztów realizacji zamówienia i dzięki temu może mieć przewagę nad konkurentami. Szczególnie w sytuacji gdy dokumentacja nie jest dołączona do specyfikacji i dostęp do niej będzie możliwy jedynie po wygraniu przetargu. Województwo pomorskie właśnie ogłosiło przetarg na usługi wsparcia przy przygotowywaniu i realizacji programu informatyzacji służby zdrowia. Warto wspomnieć, że jedna z ofert złożona jest przez firmę będącą w grupie kapitałowej z inną ze spółek, która to z kolei wcześniej pomagała w przygotowaniu studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie z funduszy europejskich tego projektu. I Ponieważ człowiekiem w zarządzie obu firm, a jednocześnie udziałowcem, jest tam sam mężczyzna, to zamawiający miał prawo uznać, że ma dostęp do wcześniej gotowych dokumentów. To prowadzi z kolei do zachwiania konkurencji. Dysponując informacjami nie znanym innym przedsiębiorcom, może on lepiej skalkulować ofertę. Podsumowując wykonawca, opracowujący dokumenty wykorzystane następnie przez zlecającego, dysponuje różnymi informacjami, które pozwalają mu na oszacowanie kosztów realizacji zamówienia i dzięki temu może mieć przewagę nad konkurentami.

Prawo zamówień publicznych

Spadkobiercy którzy chcą kontynuować wszystkie umowy muszą spełnić większość warunków udziału w postępowaniu, które spełniał zmarły. Mowa tu m. in. o kompetencji, sytuacji finansowej, a nawet zdolnościach zawodowych. Śmierć osoby fizycznej która prowadziła działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG i była jednocześnie wykonawcą umowy w sprawie zamówień publicznych niesie poważne konsekwencje w sferze prawa zamówień publicznych. Ustawa z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych nie reguluje bardzo szczegółowo sytuacji związanej ze śmiercią wykonawcy zamówień publicznych który jest osobą prywatną. Po ustaleniu więc, jakie skutków śmierci wykonawcy zamówienia będącego osobą fizyczną, należy w pierwszej kolejności sięgnąć do przepisu ustawy z 23 kwietnia 1964 r. W razie śmierci spadkodawcy spadkobierca musi najpierw pierwszej kolejności ustalić, czy umowa o zamówienie publiczne jest wygasła, czy też może być nadal realizowana. Zamówienia publiczne mają zwykle wielowarstwowo złożony charakter, przy czym nie chodzi o skomplikowany charakter, ale o posiadanie zdolności organizacyjnych, m. in.: dysponowania odpowiednim do zrealizowania umowy sprzętem, potencjałem w człowieku czy też wiedzą i doświadczeniem. Podsumowując śmierć osoby fizycznej która prowadziła działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG i była jednocześnie wykonawcą umowy w sprawie zamówień publicznych niesie poważne konsekwencje w sferze prawa zamówień publicznych.