You are here: Home > Bez kategorii > Prawo Zamówień Publicznych

Prawo Zamówień Publicznych

Zamówienia publiczne, obejmują część finansów publicznych. Zajmują się przetargami – na przykład na wybudowanie nowych dróg, remont starych dróg, remont obiektów użytku publicznego, czy odrestaurowanie zabytków. Zamówienia publiczne przechodzą przez warszawski Urząd Zamówień Publicznych, a ich wszelkie kwestie prawne, reguluje Ustawa z dnia 24 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych.
Prawo Zamówień Publicznych, określa między innymi – wszelkie zasady udzielania zamówień publicznych, czy też zasady działania Krajowej Izby Odwoławczej – czyli instytucji powołanej w 2007 roku, w celu rozpoznawania odwołań wnoszonych w toku postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Prawo Zamówień Publicznych, ściśle określa zasady przeprowadzania wszystkich konkursów i przetargów, a jego bezpośrednim przedmiotem regulacji jest prawo cywilne. Prawo Zamówień Publicznych jest najważniejszą ustawą, dotyczącą zasad, praw i obowiązków Urzędu Zamówień Publicznych i Krajowej Izby Odwoławczej. Ustawa ta, jasno określa zasady przeprowadania przetargów i udzielania zamówień publicznych. Ostatnia zmiana w Prawie Zamówień Publicznych wprowadzająca, między innymi nowe rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane, została wprowadzona 28. 07. 2016 r.
Ustawa wprowadzona 24. 01. 2014 r. Jest obecnie najważniejszym dokumentem dotyczącym zamówień publicznych.

Comments are closed.