You are here: Home > Bez kategorii > Rada Zamówień Publicznych

Rada Zamówień Publicznych

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych jest centralnym organem administracji rządowej. Jego zadania są związane z Zamówieniami Publicznymi. Pod nadzorem Prezesa Rady Ministrów – kieruje on całym Urzędem Zamówień Publicznych, jednak w istotnych sprawach systemu zamówień musi skierować się po opinie do swojego organu doradczego jakim jest Rada Zamówień Publicznych.
Rada Zamówień Publicznych została powołana do życia na podstawie ustawy z dnia dwudziestego dziewiątego stycznia, dwatysiące czwartego roku o Prawie Zamówień Publicznych. Rada w zakresie swoich działań, między innymi – opiniuje roczne sprawozdania Prezesa Urzędu o funkcjonowaniu systemu zamówień, ustala zasady etyki zawodowej osób wykonujących określone w ustawie Prawo zamówień publicznych zadania w systemie zamówień. Rada składa się z minimalnie dziesięciu, a maksymalnie piętnastu członków, powoływanych i odwoływanych przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek, na przykład – klubów parlamentarnych (frakcja parlamentarzystów polskiego parlamentu), czy ogólnokrajowych organizacji przedsiębiorców. Obecnie w skład rady, wchodzi piętnastu członków, a jej przewodniczącym jest Andrzej Bratkowski.
Rada Zamówień Publicznych to organ doradczy i opiniodawczy dla Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Comments are closed.