You are here: Home > Bez kategorii > Status wykonawcy

Status wykonawcy

Każda osoba fizyczna, prawna, lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, jak na przykład spółka z ograniczona odpowiedzialnością biorąca udział w przetargu, powinna posiadać status wykonawcy, aby móc wykonywać usługi, roboty budowlane, lub dostawy w ramach zamówienia publicznego.
Status wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, może uzyskać osoba pełnoletnia, nieubezwłasnowolniona, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która złoży odpowiednią ofertę, lub zawże już umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. Osoba taka musi mieć pełną zdolność do zaciągania zobowiązań i składania oświadczeń woli. Tylko takie osoby mogą brać udział w obrocie prawnym tak więc też w postępowaniu o udzielenie zamów ienia publicznego. Status wykonawcy daje prawo do wykonywania usług, dostaw, lub robót budowlanych w ramach wykonania zamówienia publicznego w przypadku wygrania przez podmiot przetargu.
Jak wynika z powyższych informacji, możność uzyskania statusu wykonawcy, przysługuje bardzo dużej grupie osób i podmiotów nie posiadających osobowości prawnej. Uzyskanie statusu Wykonawcy umożliwia podmiotowi ubiegającemu się o udzielenie zamówienia publicznego nabycie i skuteczne egzekwowanie uprawnień przewidzianych przez przepisy Prawa zamówień publicznych.

Comments are closed.