You are here: Home > Bez kategorii > Urząd Zamówień Publicznych

Urząd Zamówień Publicznych

Urząd Zamówień Publicznych to Urząd powołany do życia w dniu dziesiątym czerwca tysiąc dziewięćset dziewiędziesiątego czwartego roku. Budżet tegoż Urzędu wynosi ponad dwadzieścia osiem milionów złotych, a sam Urząd zatrudnia obecnie około sto siedemdziesiąt osób.
Przeciętne wynagrodzenie w placówce wynosiło w dwatysiące piętnastym roku – brutto 6967 złotych. Wydatki i dochody Urzędu Zamówień Publicznych są realizowane w części z budżetu państwa, jednak głównym źródłem dochodów UZP są środki uzyskane z wpisów wnoszonych w postępowaniu o udzielenie Zamówienia Publicznego. Jedyna w naszym kraju siedziba Urzędu Zamówień Publicznych, znajduje się w Warszawie, przy ulicy Postępu 17a. Na czele Urzędu stoi nadzorowany przez Prezesa Rady Ministrów – prezes, który jest centralnym organem administracji rządowej, a doradcą i opiniodawcą Prezesa Urzędu, jest Rada Zamówień Publicznych. Do zadań Urzędu Zamówień Publicznych, należą między innymi – szkolenia, tworzenie projektów przepisów, rozstrzyganie sporów, kontrole, wydawanie Biuletynu Zamówień Publicznych, opracowywanie projektów aktów normatywnych i wiele innych.
Urząd Zamówień Publicznych to bardzo odpowiedzialna placówka posiadająca wiele zadań i obowiązków, związanych z samymi Zamówieniami Publicznymi

Comments are closed.