You are here: Home > Bez kategorii > Zamówienia publiczne- główne zasady

Zamówienia publiczne- główne zasady

Wydatkowanie finansów publicznych rządzi się ściśle określonymi prawami i zasadami. Zamówienia publiczne muszą być udzielane i przebiegać według określonych procedur, od ogłoszenia po przyznanie przetargu. Ich główną ideą jest zawarcie umowy płatnej pomiędzy podmiotem zamawiającym, a wykonawcą. Podmiot, który zaprasza do przetargu jest zwykle organem administracji samorządowej. Zamawiającym może być także jednostka administracyjna Policji, Straży Pożarne czy też Wojska oraz inne stowarzyszenia lub państwowe jednostki organizacyjne. Zamówienia publiczne wiążą się z nabywaniem dostawy, usługi lub robót budowlanych. Wykonawcy zgłaszają ofertę, a jej rozpatrywanie może przebiegać na różne sposoby. Zamówienia publiczne mogą być udzielane w różnych trybach. Najbardziej popularne są przetargi nieograniczone oraz ograniczone. Inne formy, jak licytacja elektroniczna czy dialog konkurencyjny przebiegają pod określonymi warunkami. Zastosowanie ich jest ograniczone tylko do niektórych przypadków. Zamówienia publiczne wymagają przestrzegania pewnych zasad, takich jak jawność, równe traktowanie wykonawców oraz bezstronność i obiektywizm. Zaniechanie lub niezgodność postępowania z przepisami skutkuje odwołaniem lub skargą do sądu okręgowego.

Comments are closed.